Consell escolar


El Consell Escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

• Sis professores o professors escollits pel claustre de professors: Sandra Gubert, Salva Ferrero, Teresa Fernández, Joana Parós, i Guillem Castro.

• Cinc pares i mares escollits entre ells:

 

• Un representat de l'AMPA: 

Un representant de l'Ajuntament: Nuria Perez

• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Anna Fernández.

L'equip directiu:

• La directora, que n’és la presidenta: Chony Fumanal

• La cap d’estudis: Teresa Aguilar

Ramon Pedret

Descarga
Consell Escolar
Consell Escolar.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.1 MB